Quaternary Glacial Relics in Mt. Taibai, Qinling

  • 秦岭太白山第四纪冰川遗址 Qínlǐng Tàibái Shān Dìsì Jì bīngchuān yízhǐ
  • Photo: 07/22/2011, Mt. Taibai, Qinling

Leave a comment